Delen

Onderbouwdonline

Onderbouwdonline is een praktisch, gebruiksvriendelijk online leerlingvolgsysteem, dat je gebruikt in combinatie met een digitaal schoolbord. Met Onderbouwdonline volg je het kind wekelijks in zijn ontwikkeling.De observaties leg je online vast. Hiermee genereer je automatisch groepsoverzichten, handelingsplannen en rapportages. Daarnaast maakt het systeem de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen zichtbaar.

Meer lezen

Villa letterpret

Fonemisch en grafemisch bewustzijn is een van de noodzakelijke voorwaarden voor een succesvolle leesontwikkeling. De bewustwording van letters en klanken wordt vormgegeven door middel van de didaktische poppenkast Villa letterpret en talloze speelse oefeningen met ontwikkelingsmateriaal en in het speellokaal.

Meer lezen

Woorden met Wim

Woordenschat is een van de belangrijkste voorspellers van leersucces en het is meer dan alleen het benoemen van woorden. Met woorden met Wim wordt met name de nadruk gelegd op het begrijpen en het beleven van het woord en kunnen toepassen in andere contexten die passen bij de directe beleveniswereld van het jonge kind.

Meer lezen

Fred van de rekenflat

Jonge kinderen speels kennis laten maken met hoeveelheden, getallenlijnen en gewichten. Dat doe je met Fred van de rekenflat. De methode sluit aan bij de rekenmethodes van groep 3 en gaat uit van het handelend en betekenisvol voorbereiden op het leren rekenen.

Meer lezen